Üzletszabályzat

Money Wiser Pénzügyi Közvetítő Korlátolt felelősségű Társaság

Független pénzügyi közvetítői

(többes ügynöki, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő) Általános Üzletszabályzata

Tartalomjegyzék

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 2. ALAPFOGALMAK
 3. ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS
 4. A MONEY WISER KFT ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁS
 5. MONEY WISER KFT MEGBÍZÓK FELÉ FENNÁLLÓ FELADATAI
 6. KÖZVETÍTŐK KÉPZETTSÉGE, NYILVÁNTARTÁSA
 7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
 8. DÍJAK, PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK
 9. TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE
 10. NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK
 11. TITOKTARTÁS
 12. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
 13. PANASZKEZELÉS
 14. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
 1. melléklet – TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL
 2. melléklet – THM tájékoztató
 3. melléklet – Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatáról
 4. melléklet – Általános tájékoztató a hitelszerződések megkötését megelőzően
 5. melléklet – A jelzáloghitelről szóló általános tájékoztató tartalmi követelményei
 6. melléklet – A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szabott tájékoztatás formája
 7. melléklet – Az 56/2014 NGM. rendelet 1. számú melléklete szerinti bemutató táblázatok
 8. melléklet – A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret tájékoztató
 9. melléklet – Tájékoztató a pénzügyi szolgáltatások közvetítéséhez

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A Money Wiser Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2141 Csömör, Vadkerti Zsigmond utca 15/A/2.

Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-205864 Adószám: 27949348-1-13

(a továbbiakban: MONEY WISER KFT) Általános üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a MONEY WISER KFT és Ügyfelei között pénzügyi szolgáltatások közvetítése kapcsán létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza.

 1. A MONEY WISER KFT a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6.§ (1) bekezdés 90. pont b) valamint e) alpontja és a 10.§ (1) bekezdés bb) pontja alapján jelzáloghitel közvetítését is végző független közvetítőként (többes ügynökként) pénzügyi szolgáltatás közvetítésével
 2. A MONEY WISER KFT a jelzáloghitel közvetítését is végző független közvetítői (többes ügynöki) tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó engedélye birtokában végzi.
 3. A MONEY WISER KFT és az Ügyfél között felmerülő kérdésekben mindenekelőtt az Üzletszabályzat, az ebben nem szabályozott kérdésekben a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, elsősorban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
 4. Az Üzletszabályzat nyilvános, az Üzletszabályzatot, egyéb szabályzatokat, illetve a Magatartási Kódexet az Ügyfelek számára nyitva álló irodákban, illetve a MONEY WISER KFT honlapján bárki megtekintheti.

II. ALAPFOGALMAK

 1. Ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.
 2. Többes ügynök: olyan független közvetítő, amely a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi.
 3. Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése.
 4. Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is – fedezete mellett nyújtott hitel, vagy kölcsön.
 5. Ügyfél: minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a MONEY WISER KFT pénzügyi szolgáltatást vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást közvetít.
 6. Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 7. Megbízó: a MONEY WISER KFT-vel közvetítői tevékenység vonatkozásában szerződéses jogviszonyban álló pénzügyi intézmény.
 8. Közvetítői alvállalkozó: a MONEY WISER KFT-vel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó.
 9. Magatartási Kódex: A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség által kiadott „A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex.” című

III. ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

 1. A MONEY WISER KFT személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton, honlapján keresztül (moneywiser.hu) és közvetítői alvállalkozói útján tarthat kapcsolatot az Ügyféllel.
 2. A MONEY WISER KFT és az Ügyfél kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve járnak el és a jelentős tényekről és körülményekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az Ügyfél együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő károkért a MONEY WISER KFT felelősséget nem vállal.
 3. Az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre a MONEY WISER KFT és az Ügyfél kötelesek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra.
 4. A MONEY WISER KFT bármilyen jog vagy tény fennállását (elsősorban, de nem kizárólagosan cég- és ingatlan-nyilvántartási adatok esetében) igazoló okirat esetében kérheti 30 (harminc) napnál nem régebbi keltezésű eredeti példány rendelkezésre bocsátását.
 5. Nem magyar nyelven kiállított okirat esetében a MONEY WISER KFT jogosult az Ügyféltől az okiratról készült – a mindenkor irányadó magyar jogszabályok szerinti – hiteles fordítást kérni, amelynek költségei az Ügyfelet
 6. A MONEY WISER KFT által az Ügyfélnek írásban küldött értesítések kapcsán a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az írásban küldött értesítések közlésének időpontja az értesítés Ügyfél, vagy egyéb jogosult átvevő általi kézhezvételének napja. A postai úton, a MONEY WISER KFT által az Ügyfél ismert (Ügyfél által írásban bejelentett) címére igazoltan megküldött értesítéseket a Felek a kézbesítés megkísérlését követő ötödik (5.) munkanapon közöltnek tekintik, amennyiben azok „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”, illetve „bejelentve: meghalt/megszűnt” megjelöléssel jönnek vissza a MONEY WISER KFT-hoz. Az elküldés tényének igazolásául az MONEY WISER KFT postakönyve vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított (lepecsételt) okirat is szolgálhat.
 7. Az Ügyfél és a MONEY WISER KFT közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.
 8. A MONEY WISER KFT a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti panaszkezelés rendjéről panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja Ügyfeleit, amely a honlapján és a székhelyén megtalálható.
 9. A MONEY WISER KFT jogosult és egyben a vonatkozó jogszabályok alapján köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, illetve képviseleti jogáról. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, képviseleti jogát hitelt érdemlően Az Ügyfél vagy képviselője a személyazonosság igazolását bármikor megtagadhatja, ez esetben azonban részére semmilyen szolgáltatási és/vagy információadási tevékenység nem végezhető. A MONEY WISER KFT a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a MONEY WISER KFT-hoz be nem érkezik.
 10. A MONEY WISER KFT-hez intézett, – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket magában kell foglalnia

a) fel kell tüntetni a meghatalmazó és a meghatalmazott nevét,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), amely alapján a MONEY WISER KFT a meghatalmazót és a meghatalmazottat teljes bizonyossággal azonosítani tudja. Az ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédi igazolvány szám, az abban szereplő nyilvántartási szám megadása az ügyvédi bélyegző elhelyezése mellett az eljáró ügyvéd azonosításához elegendő.

c) minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a MONEY WISER KFT-nél eljárhat, a meghatalmazás tárgyának, a rendelkezési jog körének egyértelmű megjelölésével

d) a meghatalmazás keltét (hely és időpont),

e) a meghatalmazó aláírását.

 1. A meghatalmazásra vonatkozó tartalmi, formai követelmény a meghatalmazás világos, egyértelmű, pontos megfogalmazása, továbbá, hogy a szöveg jól olvasható legyen, törlés, javítás, vagy a szöveg értelmezése és hitelessége tekintetében kétséget támasztó helyesbítések ne forduljanak elő. A meghatalmazott további harmadik személy részére meghatalmazást nem adhat, kivétel az ügyvéd által adott további meghatalmazás az ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 2. Az MONEY WISER KFT visszautasíthatja az olyan meghatalmazás alapján történő rendelkezést, amely a fenti követelményeknek nem felel meg. Jogszabályok és az adott termék szerződési feltételei az adott ügylet jellegzetességeinél fogva és az Ügyfelek jogainak és törvényes érdekeinek védelme miatt eltérő formai kötöttségeket és további tartalmi elemek meghatalmazásban való szerepeltetését is előírhatják.

IV. A MONEY WISER KFT ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁS

 1. A MONEY WISER KFT a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően jelzáloghitelközvetítői tevékenységgel is foglalkozó többes ügynökként végzi Ügyfelei számára.

 2. A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja. Ha kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át.

 3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a független közvetítő az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben bemutatott banki termékek kiválasztását alátámasztják.

 4. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során a MONEY WISER KFT kerül minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A MONEY WISER KFT a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben

 5. A MONEY WISER KFT abban az esetben, ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva megadja a következő adatokat is:

 

 1. a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
 2. a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
 3. a hitel teljes összege,
 4. a hitel futamideje,
 5. a teljes hiteldíj mutató,
 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
 7. a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

 

 1. A MONEY WISER KFT abban az esetben, ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – az előző pontban foglaltakon túl –, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően megadja a következőket is:

 

 1. a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
 2. tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
 3. a törlesztőrészletek száma, valamint
 4. devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

 

 1. A MONEY WISER KFT a kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen

 2. Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a MONEY WISER KFT a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelzi egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

 3. A MONEY WISER KFT a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában feltünteti, hogy kinek a képviseletében jár

 4. A MONEY WISER KFT mint független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást ad:

 

 1. a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
 2. a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
 3. arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
 4. arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével,
 5. arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
 6. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat

 

 1. többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat és ga) ha ismert, annak összegéről,
 2. gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
 3. adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
 4. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e

 

 1. A MONEY WISER KFT a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

 2. A MONEY WISER KFT köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult az előző pont szerinti tájékoztatást kérni.

 3. A MONEY WISER KFT a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során az MONEY WISER KFT a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

 4. A MONEY WISER KFT, mint jelzáloghitel-közvetítő a hitelszerződést megkötését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó fogyasztó részére egyértelmű tájékoztatást ad:

 

 1. az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőiről,
 2. az ajánlott terméknek a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról,
 3. fizetés elmulasztásának következményeiről, különösen a késedelmi kamatról, a hitel felmondásáról és a biztosítékok érvényesítéséről,
 4. a hitelfelvétel folyamatáról,
 5. a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről,
 6. a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

 

 1. A MONEY WISER KFT az előző pont a-c. pontjai szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy nyújtja, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon bemutatja a fogyasztó számára, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot

 2. Ha a MONEY WISER KFT mint jelzáloghitel-közvetítő a hitelszerződést megkötése mellett kapcsolódó szolgáltatást is nyújt, a szerződés megkötését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó fogyasztó részére egyértelmű tájékoztatást ad:

 

 1. arra vonatkozóan, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
 2. az egyes szerződések felmondásának körülményeire.

 

 1. A MONEY WISER KFT, mint jelzáloghitel-közvetítő az általános tájékoztatási kötelezettségének az 5. melléklet szerinti tájékoztatás teljesítésével, a személyre szóló tájékoztatási kötelezettségének a 6. melléklet szerinti formában történő tájékoztatás átadásával tesz

 2. Jelzáloghitelre vonatkozó, a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón a személyre szóló tájékoztatóval együtt a MONEY WISER KFT a fogyasztó rendelkezésére bocsátja, ha

 

 1. még nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy
 2. az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.

 

 1. A MONEY WISER KFT a személyre szóló tájékoztatóban meghatározott adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve ad tájékoztatást.

 2. A MONEY WISER KFT a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében az előző pontokban meghatározott felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – a 4. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával – írásban tájékoztatni:

 

 1. a hitel típusáról,
 2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
 3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
 4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
 5. a hitel futamidejéről,
 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,
 7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia- kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,
 8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,
 9. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összeg ről,
 10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,
 11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve, ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,
 12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről,
 13. adott esetben a közjegyzői díjról,
 14. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,
 15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
 16. a fizetés elmulasztásának következményeiről,
 17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,
 18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,
 19. az előtörlesztéshez való jogról, és annak a 2009. évi CLXII. törvény 24. § szerinti esetleges költségeiről,
 20. arról, hogy a hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak
 21. arról, hogy ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani, valamint
 22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

 

 1. Ha az előző bekezdés g. pontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a MONEY WISER KFT a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében

 2. Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a MONEY WISER KFT a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

 3. Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat és költséget – jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a MONEY WISER KFT a tájékoztatás során jelzi, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

 4. Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a 20. pont szerinti tájékoztatás során a MONEY WISER KFT köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

 5. A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a MONEY WISER KFT – a 8. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával – az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

 

 1. a 20. pont a-e. alpontjában, g. alpontjában, h. alpontjában, o. alpontjában, t. alpontjában és v. alpontjában foglaltakról,
 2. a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,
 3. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint
 4. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

 

 1. Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a MONEY WISER KFT-t, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni a MONEY WISER KFT által képviselt hitelintézetek szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – a MONEY WISER KFT szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad:

 

 1. az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 2. a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,
 3. a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
 4. a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint e) a hitel választható futamidejéről.

 

 1. A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a 26. pont szerinti tájékoztatást megelőzően a MONEY WISER KFT szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

 2. Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy

 

 1. milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
 2. a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
 3. a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

 

 1. Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

 2. Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

 3. A MONEY WISER KFT szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásában kitér arra, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia

 4. Az előző pontban meghatározottak érdekében a MONEY WISER KFT felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy:

 

 1. a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
 2. a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
 3. fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 4. a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 5. a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
 6. a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

 

 1. A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – aláírásával igazolja, hogy megkapta a 26. – 32. pontban meghatározott tájékoztatást.

 2. A MONEY WISER KFT a 28. pontban meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 7. melléklet szerinti minta táblázatot.

 3. A pénzügyi termékek létrejöttéhez/fenntartásához szükséges adatszolgáltatást az Ügyfél megfelelő időpontban tartozik a MONEY WISER KFT-nek átadni.

 4. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan, vagy késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért a MONEY WISER KFT nem
  vonható felelősségre

 5. A MONEY WISER KFT az ajánlatot visszaküldi, ha az ajánlat vizsgálata során a téves adatközlés felismerhető volt vagy az ajánlatot hiányosan állították ki és a helyesbítés, illetve a kiegészítés rövid úton (pl. telefonos egyeztetéssel) nem volt lehetséges.

 6. A MONEY WISER KFT az ügyfélfogadási időről a honlapján tájékoztatja ügyfeleit.

 7. A MONEY WISER KFT jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.

 8. A 39. pont szerinti szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az Fhtv. 8.§ (2) bekezdése szerinti elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

V. A MONEY WISER KFT MEGBÍZÓK FELÉ FENNÁLLÓ FELADATAI

 1. A MONEY WISER KFT köteles a Megbízók Etikai Kódexeiben foglaltakat megismerni, és azokat a tevékenysége során betartani, illetve Közvetítői alvállalkozói által megismertetni és

 2. A MONEY WISER KFT köteles a Megbízókkal kötött megbízási szerződések és az általános együttműködési/szerződési feltételek tartalmát a Közvetítői alvállalkozóival megismertetni és az azokban foglaltak betartását biztosítani.

 3. A MONEY WISER KFT a Megbízók nevében a megbízási szerződésekben foglaltakon túlmenően semmilyen más, a Hpt. hatálya alá tartozó pénzügyi/kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végezhet; az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelheti; nem jogosult sem szóban, sem írásban, sem pedig elektronikusan a Megbízók nevében történő kötelezettségvállalásra és jognyilatkozat tételére, továbbá az Ügyféllel kötendő szerződés aláírására.

 4. A MONEY WISER KFT köteles minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtenni a Megbízók megbízási szerződéseiben meghatározott termékeinek közvetítése érdekében.

 5. A MONEY WISER KFT a teljesítés érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Megbízók érdekeire figyelemmel és utasításai szerint köteles eljárni, továbbá köteles arra törekedni, hogy a Megbízók ismertségét, jó üzleti hírnevét tovább mélyítse, illetve szélesítse.

 6. A MONEY WISER KFT köteles tájékoztatni az Ügyfelet képviseleti jogköre terjedelméről.

 7. A MONEY WISER KFT az Ügyfelek érdekeinek felmérését, valamint teljes körű tájékoztatását követően a lakás és jelzáloghitel, valamint lakáslízing termék közvetítése esetén a szükséges kalkuláció elvégzésére, valamint az ajánlat és vonatkozó mellékletek Megbízók felé történő továbbítására köteles.

 8. A MONEY WISER KFT a megbízási szerződésekben részletezett tevékenységek kifejtése során folyamatosan kapcsolatot tart a Megbízók illetékes fiókjaival.

 9. A MONEY WISER KFT-nek az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó, az Ügyfél által kitöltött és aláírt dokumentumokat továbbítania kell a Megbízók részére.

 10. A MONEY WISER KFT felelős az iratok és a nyilatkozatok indokolatlanul késedelmes továbbításáért.

 11. A MONEY WISER KFT köteles nyilvántartást vezetni a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésekről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közvetített szerződések feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A MONEY WISER KFT köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. A MONEY WISER KFT köteles a nyilvántartást a Megbízók kérésére bemutatni. Megbízók jogosultak ellenőrizni, hogy a nyilvántartás vezetése a törvényi előírásoknak

 12. A MONEY WISER KFT igazolja Megbízók felé, hogy a MONEY WISER KFT-vel vagy a Közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló és pénzügyi szolgáltatás közvetítését végző természetes személyek büntetlen előéletűek és megfelelnek a jogszabályok által előírt szakmai követelményeknek.

 13. A MONEY WISER KFT biztosítja a Megbízók által szervezett oktatáson, illetve megkövetelt vizsgákon a Közvetítői alvállalkozója részvételét, és kötelezettséget vállal arra, hogy az adott termék értékesítését csak az előírt vizsgát sikeresen teljesített Közvetítői alvállalkozója végzi.

 14. A MONEY WISER KFT köteles az általa megbízott Közvetítői alvállalkozója nevét és adatait a tevékenység megkezdése előtt haladéktalanul írásban bejelenteni a Megbízóknak.

 15. Amennyiben a Közvetítői alvállalkozó MONEY WISER KFTvell fennálló jogviszonya megszűnik, a MONEY WISER KFT ezt a Megbízók felé haladéktalanul írásban

 16. A MONEY WISER KFT köteles a Közvetítői alvállalkozóinak adataiban bekövetkezett változásokról a Megbízókat tájékoztatni.

 17. Amennyiben a MONEY WISER KFT a rendszeresen vagy alkalmanként megjelenő hirdetési újságokban, szóróanyagokban, hirdetésekben, honlapján, közösségi oldalakon, levélben vagy elektronikus levélben, illetve egyéb marketing anyagokban a Megbízók termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is megjelentet, akkor azokban köteles maradéktalanul betartani a vonatkozó jogszabályokban és a Megbízók által azon túl is előírt, a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket. A MONEY WISER KFT minden esetben köteles a hirdetéseket a megjelenés előtt, jóváhagyás céljából Megbízók részére elküldeni.

 18. A MONEY WISER KFT hitel- és lízing termékek közvetítése során köteles az MNB holnapján megtalálható, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót a hitelképesség vizsgálatát megelőzően az Ügyfél részére átadni.

 19. A MONEY WISER KFT köteles természetes személy Ügyfél esetén az MNB holnapján megtalálható

„A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” elnevezésű tájékoztatót az Ügyfél részére átadni.

 

 1. Vállalkozások, valamint természetes személy Ügyfelek esetén az MNB által közzétett Tájékoztató átadásával, valamint a részletesebb információkat tartalmazó, a Megbízók internetes oldalán megtalálható mindenkor hatályos Hirdetmény elolvasására való figyelemfelhívással az ügyfelet a MONEY WISER KFT az alábbiakról köteles tájékoztatni:

 

 1. a KHR-re irányadó szabályokról,
 2. a nyilvántartás céljáról,
 3. a nyilvántartott személyt megillető jogokról,
 4. arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni,
 5. a hitelbírálat során a bank átveszi – az ügyfél hiteligénylés során tett nyilatkozata szerint – a KHR-ben tárolt
 6. ea) teljes hitelszerződés adatkörét, ha

 

 • ehhez az ügyfél a jelen hitelbírálatkor hozzájárult vagy
 • most nem nyilatkozik, de a legutolsó erre vonatkozó nyilatkozata hozzájárulást tartalmazott
 1. eb) csak a mulasztásokra és visszaélésre vonatkozó adatokat, ha
 • a teljes adatkörre vonatkozó lekérdezéshez az ügyfél nem járul hozzá a jelen hitelbírálatkor vagy
 • jelen hitelbírálat során az ügyfél nem nyilatkozik, és korábban sem nyilatkozott erre vonatkozóan vagy korábban a teljes adatkör átvételéhez nem járult hozzá
 1. valamint arról, hogy adatai a szerződéskötést követően átadásra kerülnek a KHR részére.

 

 1. A MONEY WISER KFT és Közvetítői alvállalkozói a hitelszerződés megkötése során és kapcsolódó szolgáltatások közvetítése esetén tisztességesen, becsületesen, átlátható módon, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni. A hitelszerződés megkötése során és kapcsolódó szolgáltatások közvetítése esetén a fogyasztó által közölt információk

– ideértve a pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat is–, igények, továbbá a fogyasztó személyes körülményei alapján a tervezett futamidő vonatkozásában alkotott észszerű feltételezésekkel kell élniük.

 1. A MONEY WISER KFT tevékenysége során köteles az Ügyfél figyelmét felhívni az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és annak tartalmára, valamint az írásos tájékoztatás(oka)t érthető szóbeli magyarázattal is kiegészíteni.

 2. A MONEY WISER KFT kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan Közvetítői alvállalkozót jelent le Megbízók felé, aki pénzügyi intézménnyel, illetve más közvetítővel nem áll pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló

 3. A MONEY WISER KFT kijelenti, hogy a fogyasztóknak nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetében az MNB valamennyi fogyasztóvédelmi ajánlását, egyéb szabályozó eszközét ismeri és azok módosulását figyelemmel kíséri és az abban foglaltakat maradéktalanul betartja, illetve azokat Közvetítői alvállalkozóival egyaránt megismerteti és

 4. A MONEY WISER KFT minden esetben a Megbízók honlapjain megtalálható, hatályos függelékeket köteles használni.

VI. KÖZVETÍTŐK KÉPZETTSÉGE, NYILVÁNTARTÁSA

 1. A MONEY WISER KFT megbízásából csak olyan természetes személy járhat el pénzügyi közvetítőként, aki

 

 1. szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
 2. középiskolai végzettséggel és
 3. ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
 4. bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel, bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
 5. bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel, be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,
 6. bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,
 7. bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, bh) tőzsdei szakvizsgával,
 8. bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
 9. bl) a ba)-bk) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy
 10. jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával

 

 1. A MONEY WISER KFT megbízásából csak olyan természetes személy járhat el jelzáloghitel közvetítése esetén, aki

 

 1. szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
 2. középiskolai végzettséggel és
 3. ba) banki, befektetési termékértékesítő szakképesítéssel,
 4. bb) pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítéssel, bc) banki szakügyintézői szakképesítéssel,
 5. bd) szakképesített bankreferens szakképesítéssel,
 6. be) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
 7. bf) a ba)–be) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel vagy
 8. jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal

 

 1. Az és 2. pont alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek

 

 1. a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett közgazdász, vagy jogász szakképzettség, könyvvizsgálói képesítés, illetőleg felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
 2. a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség, és
 3. a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

 

 1. A MONEY WISER KFT megbízásából eljáró pénzügyi közvetítő lehet a MONEY WISER KFT munkavállalója, illetve állhat a MONEY WISER KFT-vel megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. A pénzügyi közvetítőket a megbízó pénzügyi intézményeknek be kell jelenteniük az MNB részére.

 

 1. A MONEY WISER KFT gondoskodik arról, hogy a vele – e tevékenységi körében – munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban álló természetes személy a közvetített szolgáltatással kapcsolatban részletes ismeretekkel

 

 1. A MONEY WISER KFT a fenti követelmények betartását ellenőrzi és erről belső nyilvántartást

 

 1. A MONEY WISER KFT felelős a vele – e tevékenységi körében – munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekkel szemben támasztott szakmai követelmények fennállásának ellenőrzéséért.

 

 1. A MONEY WISER KFT-vel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személy, aki a jelzáloghitel-nyújtásban közvetlenül részt vesz vagy a jelzáloghitelezéssel kapcsolatos tevékenység végzése – ide nem értve az adatrögzítést, a behajtást és a számlavezetést – során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn, legalább évente belső képzésen köteles részt venni és a szakmai ismeretek elsajátításáról számot kell

 

 1. A MONEY WISER KFT a fenti 8. pontban foglalt belső képzésre vonatkozó dokumentumokat és az annak teljesítését igazoló dokumentumokat a személyi feltételek meglétének igazolása céljából öt évig megőrzi.

 

VII. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

 1. A MONEY WISER KFT az okmányokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A MONEY WISER KFT azonban nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért.

 2. A MONEY WISER KFT a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltának gondos vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget.

 3. A MONEY WISER KFT felelős az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

 4. A MONEY WISER KFT és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele munkaviszonyban, megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a MONEY WISER KFT

 5. A MONEY WISER KFT nem felel a belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésből eredő kárért.

VIII. DÍJAK, PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK

 1. A MONEY WISER KFT a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat

 2. A MONEY WISER KFT a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatást nem végez, annak ellenértékeként díjat (ún. egyéb költségek) nem számít

 3. A MONEY WISER KFT, illetve Közvetítői alvállalkozója az Ügyféltől a Megbízót megillető pénzösszeget átvenni nem Ennek megfelelően a MONEY WISER KFT ilyen célra letéti számlát sem tart fent.

 4. A MONEY WISER KFT, illetve Közvetítői alvállalkozója nem jogosult az Ügyfél nevében a Megbízótól az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

 

IX. TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

 

A MONEY WISER KFT és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a MONEY WISER KFT székhelye a teljesítés ideje pedig az okiratok dátuma.

 

X. TITOKTARTÁS

 

 1. A MONEY WISER KFT az egyes Ügyfelekről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik, az ügylet jellegétől függően bank-, értékpapír-, biztosítási vagy üzleti titokként Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

 2. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a MONEY WISER KFT minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.
 3. Bank-, illetve üzleti titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 

 1. az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (esetleg a felek között létrejött szerződésbe) foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, vagy
 2. a Megbízónak az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, értékesítéséhez vagy lejárt követelése érvényesítéséhez ez szükséges, vagy
 3. a Hpt. a titok megtartásának kötelezettsége alól felmentést

XI. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A MONEY WISER KFT jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy személyi adataira vonatkozó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az egyéb jogszabályok, az Ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a MONEY WISER KFT személyükkel kapcsolatban kezel. Az ügylet vonatkozásában kezelt adatok felsorolását a vonatkozó általános szerződési feltételek és szerződések tartalmazzák.

 2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének általános céljai: az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, a MONEY WISER KFT jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kapcsolattartás, a MONEY WISER KFT-t az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése. Az egyéb, ügyletspecifikus adatkezelési célokat a vonatkozó szerződések tartalmazzák.

 3. Az adatkezelés maximális időtartama: a Felek közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év vége. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a MONEY WISER KFT könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc (8) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie a MONEY WISER KFT-nek. Az egyéb, ügyletspecifikus adatkezelési időtartamokat a vonatkozó szerződések tartalmazzák.

 4. A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a GDPR és az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

 5. A MONEY WISER KFT tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően, a természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy az egyedi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a MONEY WISER KFT által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a MONEY WISER KFT a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően

 6. A MONEY WISER KFT az Ügyféllel történt telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni, amelyről az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. A telefonbeszélgetés kezdeményezésével, illetve tájékoztatást követő folytatásával az Ügyfél hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez.

 7. A MONEY WISER KFT az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben fénykép- és videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák, piktogramok ) az érintett irodák bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az ügyfelek az irodák szolgáltatásainak önkéntes igénybevételével hozzájárulnak. Az így megvalósuló adatkezelés a GDPR és az Infotv. előírásaival összhangban történik, időtartama a MONEY WISER KFT ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben rögzített felvételek esetében az adat keletkezésétől számított legfeljebb 60 naptári nap.

 8. A MONEY WISER KFT a GDPR és az rendelkezései alapján jogosult – az érintettek tájékoztatása mellett – az adatkezelési feladatok végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. Ilyen megbízás esetén az adatkezelési feladatok végrehajtásával megbízott személyeket, illetve szervezeteket az Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Ez esetben a MONEY WISER KFT mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az általa az adatkezelési feladatok ellátásával esetlegesen megbízott személy, illetve szervezet, mint adatfeldolgozó pedig felelősséggel tartozik a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 

 1. Az adatkezelésre egyebekben a MONEY WISER KFT Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatának rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

XII. PANASZKEZELÉS

 

 1. A MONEY WISER KFT-vel és/vagy a MONEY WISER KFT megbízásából eljáró Közvetítői alvállalkozóival kapcsolatos panaszokat a MONEY WISER KFT honlapján és a székhelyén megtalálható panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata alapján

 

 1. A megbízó pénzügyi intézményekkel kapcsolatos panasz előterjeszthető a MONEY WISER KFT-nél is, a MONEY WISER KFT honlapján és a székhelyén megtalálható panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata szerint. Ez esetben a MONEY WISER KFT a panaszt a megbízó pénzügyi intézményhez továbbítja.

 

XIII. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 

 1. A MONEY WISER KFT jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani.

 2. Az Üzletszabályzat megváltoztatásáról a MONEY WISER KFT a honlapján keresztül értesíti az Ügyfeleket. Ha az Ügyfél a közzétételtől számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell

 

1. sz. melléklet – TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben (2011. évi CXXII. törvény) meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.

 

1. Mi az a KHR?

 

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felméréséhez. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához. A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.

 

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt? FONTOS TUDNIA, hogy

 • a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;

 

 • a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

 • Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:

 • az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)

 • a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a törlesztés módja, gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:

 • rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme;
 • eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló

Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavon-hatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás

 • Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása

Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.

FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénzügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.

A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-visszaélések nyilvántartása

Bekerül a KHR-be,

 • ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy
 • hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá
 • akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja

A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be. Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilván-tartott adatokat?

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
 • ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is.

Hasznos címek:

 • A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap: bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505)

 • Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: mnb.hu, telefon: (+36 80) 203-776)

 • Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: naih.hu, telefon: (+36 1) 391- 1400)

2. sz. melléklet

A THM-ről a következő ismertető alapján nyújtunk tájékoztatást az ügyfeleink számára

Mi alapján hasonlíthatóak össze az egyes hitel termékek?

A hitelek esetében ezt legkönnyebben a Teljes Hiteldíjmutató (THM) alapján tehetjük meg. Ez megmutatja, hogy a tőkén felül mekkora összeg visszafizetésére kell majd számítania az ügyfélnek a hitel felvétele után.

Mit mutat a THM?

A hitelért nem csak kamatot fizet az ügyfél. A kamaton felül az igénybevételért és a folyósításért a bank különböző díjakat, költségeket (pl. értékbecslés díja, kezelési költség) is felszámíthat, melyek növelik a ténylegesen visszafizetendő összeget. Fontos, hogy az ügyfél tudja, hogy vannak olyan költségek, melyeket a THM nem tartalmaz. Ilyen pl. a késedelmi kamat, a közjegyzői díj és a futamidő hosszabbítás költsége.

A MONEY WISER KFT tájékoztatja az ügyfelet a felmerülő díjakról, költségekről.

Példa:

Felvett hitelösszeg

 

THM értéke

 

Futamidő

Törlesztő részlet

Ténylegesen visszafizetendő

összeg

600 000 Ft22,96 %60 hónap16 180 Ft970 800 Ft

 

Azaz, ha az ügyfél 600 000 Ft hitelt igényel 22,96%-os THM érték, 60 hónapos futamidő és havi 16 180 Ft-os törlesztő részlet mellett 970 800 Ft-ot fog visszafizetni. Előfordulhat, hogy egy másik intézménynél kedvezőbb feltételek mellett igényelheti ugyanezt a hitelösszeget.

Hol lehet megismerni a hitel THM értékét?

A mutatót az intézmények egységes számítási mód alapján kötelesek megállapítani és ügyfeleik tudomására hozni a bankfiókokban, hirdetésekben, illetve a honlapjukon keresztül. Érdemes tehát a kamatláb helyett a bankok kínálatában a THM értéket keresni és ez alapján összehasonlítani egymással a különböző hitel termékeket. Amikor az ügyfél hitelszerződést köt a hitelintézettel, a hitelintézet köteles a THM-et kiszámítani és annak értékét a szerződésben szerepeltetni.

Mielőtt aláírja a szerződést, az ügyfél ismerje meg az intézmény által megállapított értéket! Az egyes hiteltermékek összehasonlítására használja a Felügyelet honlapjáról elérhető ingyenes hitel- és lízingtermék választó programot! (http://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak). A program működéséről, illetve a THM jellemzőiről készült kisfilmeket megtekintheti az ügyfél az MNB fent hivatkozott honlapján.

 1. melléklet Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

Jelen tájékoztató minden hiteligénylőnek átadásra kerül.

Forrás: Az MNB honlapja: https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato.pdf.

Terveink megvalósításához átmenetileg több pénzre lehet szükségünk, mint amennyit meglévő megtakarításaink és havi jövedelmünk megenged. Egy hitel felvétele segítheti céljaink gyorsabb elérését, azonban egy ilyen döntés előtt érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére is. Ha a teherbíró-képességünknél nagyobb hitelt veszünk fel, előfordulhat, hogy a hitelt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni, és komoly anyagi hátrány is érhet minket.

Milyen kockázatai vannak a hitelfelvételnek?

Hitelfelvételkor a legjelentősebb kockázat az, ha az adós nem tudja visszafizetni a hitelt. Ilyen esetben a késedelmi kamat és a követeléskezelés jelentős költségei, díjai az adóst terhelik, továbbá az adós adatai továbbításra kerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), ami jelentősen megnehezíti, illetve sok esetben kizárja a későbbi hitelhez jutás esélyét. A KHR-ről bővebben a KHR-ről szóló tájékoztatóban olvashat. Amennyiben az adós a törlesztőrészletek teljesítésével tartósan késedelembe esik, a hitelező felmondhatja a szerződést és a tartozás megfizetését egy összegben kérheti. Ha az adós rosszul mérte fel törlesztési képességét, és anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben eladósodott, elveszítheti a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat, akár a lakhatása is veszélybe kerülhet. Amennyiben a vagyontárgy értékesítéséből nem fedezhető a tartozás, az adóst még további fizetési kötelezettség is terheli.

Fontos, hogy a hitelfelvevő hitelfelvételkor reálisan és inkább óvatosan ítélje meg jövőbeli hiteltörlesztési képességét, és csak akkora összegű hitelt vegyen fel, amelynek törlesztését – még váratlan kiadások felmerülése, jövedelmének csökkenése és a törlesztőrészlet emelkedése esetén is – biztonsággal tudja teljesíteni!

A felvett hitelt és kamatait a hitel futamideje alatt általában havonta kell törleszteni. A hitel kamata lehet rögzített (fix) vagy változó. Amennyiben nem rögzített (fix) kamatozású hitelt vesz fel, a hitel kamatlábának emelkedése esetén a törlesztőrészlet megemelkedik. Bizonyos konstrukcióknál a törlesztőrészlet emelkedése helyett a futamidő növekszik, így az eredeti futamidő lejáratát követő időszakra további törlesztőrészlet-fizetési kötelezettség keletkezhet. A törlesztőrészletet a devizaalapú hiteleknél a deviza kamatszintjének változása mellett a forint/devizaárfolyam is befolyásolja.

Ha az árfolyam megváltozik, akkor a törlesztőrészlet ezzel megegyező arányban változik: például a forint árfolyamának 10 százalékos leértékelődése, minden más tényező (kamat, kezelési költség) változatlansága mellett, önmagában is 10 százalékos törlesztőrészletemelkedést jelent.

Mielőtt hitelt venne fel, érdemes megvizsgálni, hogyan hatnak a hitel egyes paramétereinek esetleges változásai a törlesztőrészletre. Ehhez használja az MNB honlapján elérhető hitelkalkulátorokat: https://minositetthitel.mnb.hu/;

https://hitelkalkulator.mnb.hu/#/kalkulator.

Hitelfelvétel előtt alaposan tekintse át a hitel feltételeit, különös figyelmet fordítva arra, hogy a törlesztőrészleteken felül milyen egyéb díj- és költségelemek merülhetnek fel, változó kamatozású hitel esetén mi alapján számítják a kamatot (pl.: mi a referencia kamatláb), illetve milyen gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, évente) változhat a kamat!

Hitelfelvétel előtt gondolja végig, hogy esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e a hiteltörlesztéshez felhasználható tartalékai!

Amennyiben van rá lehetőség, javasolt olyan mértékű tartalékot képezni, amely segítségével hosszabb ideig, akár 6-12 hónapig képes a hitel további törlesztésére.

Ha nehéz helyzetbe került, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a hitelezővel és egyeztessen a szerződés átütemezésének lehetőségeiről! Ügyeljen arra, hogy a hitel kiváltása során egy növekvő terhet jelentő hitel felvételével könnyen adósságcsapdába kerülhet, és egyre nagyobb adósságot kell törlesztenie!

Mekkora törlesztőrészlet vállalható a kockázatok figyelembevételével?

Hitelfelvétel előtt gondolja végig és próbálja kiszámítani, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud tartósan hiteltörlesztésre fordítani. Ha több hitellel rendelkezik, azok törlesztőrészleteit össze kell adni. Ne az alacsonyabb, kezdő akciós törlesztőrészletet vegye alapul a tervezésnél, hanem azt, amit majd tartósan fizetnie kell! A jövedelmének megfelelő alacsony törlesztőrészlet választásával jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy nem tudja visszafizetni hitelét. A Magyar Nemzeti Bank rendeletben 2015. január 1- jétől adósságfék-szabályozást írt elő (32/2014. MNB rendelet).

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő rendszeres, legális jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel.

A hitelfedezeti mutató (HFM) korlát a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek (lakás, gépkocsi) értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát, azaz azt, hogy a fedezet értékének maximum hány százalékáig nyújthat hitelt a pénzügyi szervezet. Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezet forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a tényleges vételártól.

A hitelezőnek legalább a következő ábrán olvasható felső korlátok betartása szükséges a hitelfelvétel során. Fontos, hogy a hitelnyújtó ezeknél szigorúbb feltételeket is elvárhat a hitel elbírálásakor! Javasolt, hogy Ön is az egyéni helyzete alapján mérlegeljen, és inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat!

 
  

 

JTM Példa: Tegyük fel, hogy az Ön háztartásában élők összes havi nettó jövedelme 320 e Ft. Ezt nem fordíthatják mind hiteltörlesztésre, hiszen megélhetésre is kell költeniük. A fenti táblázat alapján, ha forint alapú hitelt venne fel, és a hitelfelvétel időpontjában nincs más hiteltartozása, akkor a hitel elbírálásakor az előre kalkulálható maximális törlesztőrészlete nem lehet több havi 160 e forintnál! (320 e Ft * 50% = 160 e Ft) Ugyanakkor Önnek kell mérlegelnie, hogy a fennmaradó összeg elegendő lesz-e a megélhetésre! Inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat! Ha euró alapú hitelt választana, akkor az Ön hitele havi törlesztő részlete nem haladhatja meg a 80 ezer forintot (320 e Ft * 25% = 80 e Ft), egyéb devizában a hitel törlesztőrészlete pedig nem lehet több havi 32 ezer forintnál (320 e Ft * 10% = 32 e Ft). Vegye figyelembe, hogy a devizahitelek kockázatosak, nagymértékű árfolyamváltozás esetén törlesztési terhei jelentősen megemelkedhetnek!

HFM Példa: Tegyük fel, hogy Ön forint hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A hitel fedezetét képező ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre. A megvásárolni kívánt ingatlan vételára 10 millió Ft, a forgalmi értéke 8 millió Ft. A felvehető hitel nagysága legfeljebb 6,4 millió Ft (8 m Ft * 80% = 6,4 m Ft) lehet. Amennyiben euró hitelből szeretne gépjárművet vásárolni és a megvásárolni kívánt gépjármű vételára 1,4 millió Ft, de a piaci értéke 1,2 millió Ft, akkor a felvehető hitel nagysága legfeljebb 540 ezer Ft (1,2 millió Ft * 45 % = 540 e Ft) lehet.

A döntés előtt mindig tájékozódjon!

Hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról, annak érdekében, hogy igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének leginkább megfelelő hitelterméket válassza ki! Ebben segítségére lehetnek a szolgáltatók honlapjain közzétett összehasonlító alkalmazások, tájékoztató anyagok, illetve az MNB honlapján található Hitel- és lízingtermék választó alkalmazás

(https://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo).

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelezőtől a hitel minden lényeges feltételéről, beleértve a kamatozást, a díjakat és költségeket, a teljes hiteldíj mutatót, a kalkulált törlesztőrészletet! Tájékozódjon a kamat- és díjfeltételek változtatásának lehetőségéről, az adóst terhelő összes kötelezettségről! E részletes tájékoztatás megadására törvény kötelezi a hitelezőket. Mindenképpen olvassa el figyelmesen a hitelszerződést és az annak részét képező általános szerződési feltételeket, az üzletszabályzati rendelkezéseket, a hirdetményt! Ha esetleg egyes részek nem egyértelműek, kérjen segítséget az ügyintézőtől! Szükség esetén kérje szakértő, pénzügyekben jártas ismerős, vagy tanácsadó közreműködését pénzügyi döntésének meghozatalához, a választott hitelfeltételek értelmezéséhez!

4. sz. melléklet

 1. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve) 
levelezési címe 
telefonszáma* 
e-mail címe* 
telefaxszáma 
internet címe* 
a hitelközvetítő neve (cégneve)Money Wiser Kft
levelezési címe2141 Csömör, Vadkerti Zsigmond utca 15/A/2.
telefonszáma* 
e-mail címe* 
telefaxszáma* 
internet címe* 
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező 

Az “adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges. A […]-ban

található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa 
a hitel teljes összege 

a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a

lehívható összeg felső határa

 
a hitel lehívásának feltételei 
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja 
a hitel futamideje 
a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja

Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:

[a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]

A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja:

a fizetendő teljes összeg

a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget

[a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]

adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy

szolgáltatás megnevezése és készpénzára

 

adott esetben a szükséges biztosítékok

a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője

 

adott esetben

a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését

 

 

 

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok

……………..%

… [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok

időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)

a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok

összehasonlítását segíti

……………..%

[a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

hitelszerződés megkötéséhez szükséges

– biztosítási vagy

– egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek

igen/nem [ha igen, annak típusa] …

igen/nem [ha igen, annak típusa] …

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a

díjat, jutalékot, költséget

 

adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a

hitelszerződés megkötéséhez

 

adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb

fizetési kötelezettség

 

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb

ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

 

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget –

módosításának feltételei

 
adott esetben közjegyzői díj 

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy

végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:…………… [az

alkalmazandó hitelkamat, valamint a

késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

elállási jog fennállása Önnek joga van a hitelszerződéstől

14 napon belül elállni

igen/nem

előtörlesztés

Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére

 

adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő

költségek megtérítésére jogosult

… ……………………………..[az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. §

rendelkezései szerint kell meghatározni]

a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia- szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül

alkalmazandó jogi aktusa kizárja

 

 

 

hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés- tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel

nem kíván szerződést kötni

 

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli

korlátozása

Ez a tájékoztatás……………………… tól. …-

……………………………………ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő

tájékoztatás

a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli

képviselőjének neve (cégneve)

[név]
levelezési címe[a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* 
e-mail címe* 
telefaxszáma* 
internet címe* 
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma …[cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság 
az elállási jog gyakorlása

… [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie

kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező

által alkalmazandó jog …

 
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése… [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat… [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező

aláveti magát

 

 

 1. sz. melléklet
 2. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

 1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:
  • a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye):
  • a hitelközvetítő neve és székhelye: Money Wiser Kft., 2141 Csömör, Vadkerti Zsigmond utca 15/A/2. közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye):
 1. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:
  • felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható:
 • a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet:

 • a hitel lehetséges futamideje:

 • a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése, beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató

 • olyan hitelszerződés esetén, amely a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott referenciamutatóra hivatkozik, a referenciamutatók és azok kezelőinek nevei, valamint következményei a fogyasztóra nézve

 • forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve

 • egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíjmutató,

 • a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen

 • az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei

 • a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is

 • a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést, és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli

 • azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség, annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e

 • általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire

 • a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni

 

 • a hitelbírálat időtartama

 • adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

6. sz. melléklet

 1. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

Bevezető szöveg

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült. Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült. Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes. Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.

(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.

 1. Hitelező [Név] [Telefonszám] [Levelezési cím]

(Nem kötelező) [E-mail cím] (Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek

értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]

 1. Hitelközvetítő [Név] [Telefonszám] [Levelezési cím]

(Nem kötelező)[E-mail cím] (Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e) [(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek.

/Nem ajánljuk Önnek

az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy Ön dönthessen.)]

[Díjazás]

 1. A hitel fő jellemzői

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem] (Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.

(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%- kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet.

(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.

(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott

pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei] A hitel futamideje: [futamidő]

[A hitel típusa]

[Az alkalmazandó kamatláb típusa] Az Ön által fizetendő teljes összeg

Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.

(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti,

hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.

(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük.

(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy

A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg] (Adott esetben) [Fedezet]

4. Kamat és egyéb költségek

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.

Az Ön hitelére érvényes THM [THM] A THM az alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]

[A THM egyéb összetevői]

Egyszer fizetendő költségek

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.]

Rendszeresen fizetendő költségek

(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.

(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet.

(Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.

(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában:

[Költségek]

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.

Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.

 1. A törlesztések gyakorisága és száma A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság] A törlesztések száma: [szám]

6. Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg][pénznem]

Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.

(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott

tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.

(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.

(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet. (Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek.

(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]- án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.

(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]

7. Szemléltető törlesztési táblázat

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.

A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak.

(Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma].oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.

[Táblázat]

8. További kötelezettségek

A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:

[Kötelezettségek]

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:

[Következmények]

9. Előtörlesztés

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. (Adott esetben) [Feltételek]

(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja] (Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.

10. Rugalmas elemek

(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]

(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.

(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és – választható jelleggel – a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].

11. A fogyasztó egyéb jogai

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.

(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]

(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.

(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.

12. Panaszok

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás].

(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].

[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve

[A nem megfelelés típusai]

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]

Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.

(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet. (Adott esetben)

14. További tájékoztatás

(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].

(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.

[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]

15. Felügyelet

A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 1. melléklet az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. táblázat

A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében

A hitel típusa

A hitel kamata

 

A hitel összege….. (forint/deviza)

 

A hitel futamideje…… (hónap)

 Kamat emelkedése
Rendszeres jövedelem változása0,0%1,0%2,0%3,0%
-30% változás… forint/deviza

…%.

… forint/deviza

   
-20% változás… forint/deviza

…%.

… forint/deviza

   
-10% változás     
0% változás     
+10% változás     
+20% változás     
+30% változás     

 

2. táblázat

Deviza alapú hitelszerződés árfolyamkockázata

A hitel kamata…. A hitel futamideje…. (hónap)

A törlesztőrészlet várható változása Kamat emelkedése Forintgyengülés 0% 10% 20% 30%

0,0% …%….. forint

1,0% …%….. forint

2,0%

3,0%

 

A hitel kamata…. A hitel futamideje….. (hónap)
A törlesztőrészlet várható változása

Kamat

emelkedése

Forintgyengülés
0%10%20%30%
0,0%…% forint   
1,0%…% forint   
2,0%    
3,0%    

 

2. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)… [név]
levelezési címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*… 
e-mail címe* … 
telefaxszáma … 
internet címe*… 
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)Money Wiser Kft
levelezési címe2141. Csömör Vadkerti Zsigmond utca 15/A/2
telefonszáma*… 
e-mail címe* … 
telefaxszáma* … 
internet címe*… 
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező … 

Az “adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges. A […]-ban

található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa 

a hitel teljes összege a hitelszerződésben szereplő hitel

összege vagy a lehívható összeg felső határa

 
a hitel futamideje … 

adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a

hitel teljes összegének visszafizetésére”

 
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok

…%

… [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb

mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

…%

… [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és

azok módosításának feltételei

… [A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő

ellenszolgáltatás.]

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: … [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a

késedelmi kamat]

 

 

4. Egyéb jogi tájékoztatás
hitelszerződés felmondása

… [a felmondási jog gyakorlásának feltételei,

módja]

a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja … 

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének

időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás …-tól …-ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő

tájékoztatás

a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli

képviselőjének neve (cégneve)

… [név]
címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* 
e-mail címe* 
telefaxszáma* 
internetcíme* 

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági

nyilvántartásba-vételi száma

… [cégjegyzékszám vagy bírósági

nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő

hatóság

 
  
az elállási jog gyakorlása 
Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni a hitelszerződéstől.

… [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, tele faxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási

(felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező

által alkalmazandó jog

 

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség

kikötése

… [vonatkozó szerződési rendelkezés

meghatározása]

nyelvhasználat

… [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval

egyetértésben megállapított – nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát 

 

9. sz. melléklet

Tájékoztató pénzügyi szolgáltatások közvetítéséhez

Alulírott Természetes személy

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő módon):
Születési név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Állandó lakcím:

 

a továbbiakban: Ügyfél számára

a Money Wiser Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2141. Csömör, Vadkerti Zsigmond uta 15/A/2; cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.13-09-205864, adószám: 27949348-1-13 – továbbiakban: MONEY WISER KFT) az 53/2016. (XII.21.) NGM rendeletnek megfelelően – a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az alábbi tájékoztatást adja, itt megjelölt közvetítői alvállalkozója útján:

Közvetítői alvállalkozó:

Cégnév/Egyéni vállalkozó neve:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviseli:
telefonszám:
e-mail:
törzsszám:

 

 1. A MONEY WISER KFT többes ügynökként pénzügyi intézmények megbízásából folytat független pénzügyi közvetítői tevékenységet, felügyeleti engedély száma: H-EN-I-…./2020.

A MONEY WISER KFT a Magyar Nemzeti Bank által vezetett felügyeleti nyilvántartásban szerepel,

nyilvántartásba vett adatai a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo oldalon a cégnév vagy a 27949348 törzsszám megadásával ellenőrizhetők.

 1. A MONEY WISER KFT-t pénzügyi szolgáltatás közvetítésével megbízó pénzügyi intézmény(ek) neve:
Budapest Bank Zrt.
K&H Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Takarékbank Zrt.

 

 1. A MONEY WISER KFT a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a 2. pontban felsorolt megbízóitól fogadhat

 2. A MONEY WISER KFT részére a megbízó pénzügyi intézmények közvetítői díjat fizetnek. A közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem

Jelzáloghitel közvetítése esetén a közvetítői díj tényleges összege a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni.

Az Ügyfél – hitelközvetítés esetén – jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által a MONEY WISER KFT-nek fizetendő díjazás mértéke. A MONEY WISER KFT az Ügyfél kérésére ezt a tájékoztatást köteles megadni.

 1. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a MONEY WISER KFT az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó igényeit és szükségleteit.

 2. Az Ügyfél által megadott igények és adatok alapján a MONEY WISER KFT-val megbízási jogviszonyban álló pénzügyi intézmények ajánlatai közül a MONEY WISER KFT kielégítő mennyiségű (ha hozzáférhető, legalább három) ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.

Az átadott ajánlatok közötti választásra vonatkozó döntést az Ügyfél hozza meg.

 1. A MONEY WISER KFT nem nyújt hiteltanácsadást, és más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatást sem végez az Ügyfél részére, erre figyelemmel az Ügyfél számára díjat semmilyen jogcímen nem számít

 2. A MONEY WISER KFT nem jogosult az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

 3. A MONEY WISER KFT felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefon: (+36 1) 428-2600, fax: (+36 1) 429-8000).

 4. Amennyiben az Ügyfél a MONEY WISER KFT, illetve a Közvetítői alvállalkozó tevékenységével kapcsolatosan panaszt kíván tenni, úgy ezt közvetlenül a MONEY WISER KFT-nél teheti meg: telefonon, írásban a levélcímen, illetve a panaszkezeles@moneywiser.hu email címen, valamint személyesen a 2141 Csömör, Vadkerti Zsigmond utca 15/A/2. alatti székhelyén (előzetes bejelentkezés ajánlott). A MONEY WISER KFT panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzatának megfelelően bírálja el a beérkezett panaszügyet. A panasz elutasítása, illetve a megválaszolására előírt 30 napos törvényi határidő eredménytelen eltelte esetén az Ügyfél jogorvoslatért a következő szervekhez fordulhat: a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT, H-1525 Budapest Pf.:172., +36-80-203-776), MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központhoz (Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, telefon: + 36 80 203 776), vagy bírósághoz.

A vitarendezési fórumokról készített MNB összefoglaló elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk- van.

Az MNB fogyasztóvédelmi honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) a fogyasztók számára fontos tájékoztatók érhetők el, valamint számos összehasonlítást, választást segítő (pl. hitelkalkulátor) alkalmazás található meg.

 1. A MONEY WISER KFT pénzügyi szolgáltatás közvetítése során a saját vagy a Közvetítői alvállalkozója tevékenységével okozott kárért a MONEY WISER KFT

Az előzetes tájékoztatást követően, az Ügyfél személyes igényeinek és körülményeinek felmérése alapján a MONEY WISER KFT képviseletében eljáró Közvetítői alvállalkozó megállapította, hogy a hiteltermékek piacán az alábbi, az Ügyfél igényének megfelelő termékeket tudja ajánlani:

pénzügyi intézmény neve: termék neve:

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

 

Az Ügyfél kijelenti és igazolja, hogy

 • a jelen Tájékoztatóban foglalt adatai, valamint a rá vonatkozó információk a valóságnak megfelelnek;
 • megértette és tudomásul veszi, hogy amennyiben az igényfelmérés során nem vagy nem valós tartalommal adott meg adatokat, információkat, úgy az abból származó kárért és költségért kizárólag az Ügyfél felel, a MONEY WISER KFT-t és eljáró Közvetítői alvállalkozóját azért felelősség nem terheli;
 • hozzájárul ahhoz, hogy a MONEY WISER KFT a jelen Tájékoztatóban rögzített személyes adatait az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje; az Ügyfél személyes adatainak a MONEY WISER KFT által történő kezelésére a MONEY WISER KFT honlapján (www.moneywiser.hu)elérhető hatályos Adatkezelési Tájékoztató az irányadó;
 • a MONEY WISER KFT az Üzletszabályzatát a honlapján (www.moneywiser.hu) az Ügyfél számára elérhetővé tette, az Ügyfél az Üzletszabályzatot megismerte és kifejezetten elfogadja;
 • a MONEY WISER KFT az Ügyfél igényeit megfelelően felmérte, és a felsorolt hiteltermékeket a felmért Ügyfél-igényeknek megfelelően ajánlotta;
 • a bemutatott ajánlatok közül a(z)

akaratának megfelelően, saját döntése alapján történt;

ajánlatának kiválasztása

 • döntését elégséges és megfelelő információ ismeretében hozta meg;
 • a szerződéskötés feltételeiről, jellemzőiről a megfelelő tájékoztatást megkapta, értelmezte, és

Kelt: ……………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………….          ……………………………………………………………………………….

                Ügyfél                                         Közvetítői alvállalkozó

Letölthető verzió (PDF)

Hírek a pénzügyek világából

Könnyítés a babaváró hiteleknél

A Babaváró támogatás az idén, a lakáshitel után, a második legnépszerűbb lakossági finanszírozási forma, azonban a pandémiás helyzet miatt kialakult munkaerőpiaci zavarok miatt, az idén jelentősen vissza esett az igénylés. Most ezeken a feltételeken könnyítettek.

Tovább »